ارتفاع موج در خلیج‌فارس به ۲متر خواهد رسید - پندار