برخورد هوشمندانه «نون.خ» با ادعای نتانیاهو - پندار