ترانه یلدا، کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر تهران - پندار