توضیحات دادستانی تهران درباره قتل یک زندانی - پندار