جای "کیفیت و دقت" در سریال‌های امروزی خالیست - پندار