جنتی: دشمن با فشار اقتصادی دنبال مذاکره است - پندار