زهرا نژاد بهرام، کاندیدای انتخابات شورای شهر، کیست؟ - پندار