مدعیان اخلاق در سینما در برابر حریم‌شکنی‌ها سکوت می‌کنند - پندار