مدیر سابق بانک سرمایه، غیابی محاکمه می‌شود - پندار