نوبیا آلفا؛ اولین گوشی پوشیدنی با صفحه‌نمایش خمیده - پندار