هاشمی‌طبا به آبه: ما به ظریف می‌گوییم خائن! - پندار