وزیر راه: از واردات لاستیک کامیون رفع انحصار شد - پندار