سریال راهزنان قسمت ۲۶۲ دویست شصت و دو

 

هرمز به اتاق بازجویی پیش مرسل می رود و از او میخواهد که اسم بالا دستی های خودش را بگوید ، وگرنه تا آخر عمرش به کشتن همه افراد آنها ادامه می دهد. مرسل قبول کرده و می‌گوید اسامی که هرمز میخواهد را به او می دهد، و بقیه اسم ها را نیز به نوشاد می‌گوید‌.

روز بعد اونال به هتل پیش هرمز می رود. هرمز بابت اینکه اونال پشت سر او همه را تحریک کرده است که با اکرام کار کنند، از اونال گلایه میکند. اونال می‌گوید که او دنبال نقطه ضعف اکرام است. سپس می‌گوید که صمیمی ترین دوست هرمز اولین کسی خواهد بود که با اکرام کار خواهد کرد. هرمز عصبی شده و می‌گوید که امکان ندارد تیپی چنین کاری بکند. اونال یادآوری میکند که یاشار نیز آنها را دوست خطاب میکرد، اما حالا از آنها دلچرکین است. اونال میخواهد علت تشکیل جلسه امروز را بداند. هرمز می‌گوید‌ که میخواهد در خلسه به بقیه بگوید که علت نکشتن مرسل چه بوده است تا وقتی که به هدفش ترسیده است، کسی مرسل را نکشد.او می‌گوید که از الیاس خواسته است که شخصاً سراغ یاشار برود و او را برای جلسه دعوت کند‌.

بیشتر ببینید:

الیاس پیش یاشار می رود و از او میخواهد که به جلسه بیاید. یاشار می‌گوید که به جلسه نمی آید و هیچکس نیز نمی‌تواند او را از هدفش دور کند‌. الیاس به یاشار می‌گوید که مرسل قرار است آدرسی را به نوشاد بدهد و سپی نوشاد میخواهد مرسل را آزاد کند. آنوقت یاشار میتواند همان موقع سراغ مرسل برود‌. یاشار متوجه می شود که الیاس با او در مورد مرسل هم عقیده است و می‌گوید که در این صورت می‌توانند دوباره با هم دوست باشند. الیاس می‌گوید که هرمز ساعت جلسه را همان زمان گذاشته است تا یاشار سراغ مرسل نرود. سپس یادآوری میکند که اگر هرمز بفهمد او این حرفها را به یاشار گفته است ، دیگر به روی او نگاه نمی‌کند.

این را هم ببینید:  سریال آپارتمان بیگناهان قسمت ۱۹۴ صد و نود چهار

نوشاد و مرسل داخل ماشین در آدرسی هستند که مرسل از بالا دستی ها داده است. نوشاد به مرسل می‌گوید که زمانی که آن فرد بیرون بیاید ، آن وقت مرسل را آزاد خواهد کرد. مرسل هشدار می دهد که اگر او را تعقیب کنند، به خواسته شان نمی رسند. سپس به بحری می‌گوید که اگر طوری داخل بروند که آن افراد متوجه نشوند، آنها را گیر می اندازند. بحری پیاده شده و از ظفر میخواهد که گاری سمسار سر کوچه را بخرد. سپس از ثروت میخواهد که در نقش سمسار، گاری را بگیرد و به سمت خانه برود.

در هتل جلسه برگزار می شود. الیاس خبر می دهد که یاشار گفته است به جلسه نمی آید. اونال عصبی می شود. کمی بعد یاشار به جلسه می آید. اونال از اینکه یاشار جلسه را جدی نگرفته و با اکراه آمده است، به او طعنه می زند. یاشار عصبی شده و غیر مستقیم اکرام را تهدید میکند. سپس بابت اینکه اکرام به همراه تیپی و اندر و ایلکر و فکرت پنهانی تجارت میکنند، او را زیر سوال می برد. تیپی می‌گوید که آنها در کنار تجارت اسلحه، تجارت دارویی انجام می‌دهند و هرمز نیز با خبر است. الیاس از اینکه او خبر ندارد، گلایه میکند و میگوید که او در این مدت به خاطر آنها دنبال مرسل بوده است. وقتی بقیه متوجه می شوند که مرسل پیدا شده، اما هرمز او را تحویل نوشاد داده است ، متعجب و دلخور می شوند. فکرت از کار هرمز دفاع میکند و میگوید که هرمز برای پیدا کردن افراد دیگر این کار را کرده است. اونال می‌گوید که آنها باید به مبارزه ادامه دهند و جلوی تجارت نیز گرفته نمی شود.

این را هم ببینید:  سریال امانت قسمت ۳۴۹ سیصد و چهل و نه

عمر به همراه سردا به هتل می رود تا جاندان را ببیند. او از جاندان میخواهد که به خانه آنها بیاید و با مریم صحبت کند تا بتواند او را قانع کند که هرمز به او خیانت نکرده است.

عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.