تگ

بهنام قلی پور

روزنامه نگاران «تیتر» می خورند

می گويند کافه ای که اجاره ای باشد محکوم به شکست است؛ نمی توانی برای دکور آن خرج کنی تا محيطی جذاب بسازی و مشتری جلب کنی، اگر هم از تو استقبال شد، صاحب ملک، به سرعت قيمت اجاره را دو چندان می کند که مجبور می شوی به جايی ديگر کوچ کنی و کسی…