تگ

بیتا صالحی

روزنامه نگاران «تیتر» می خورند

می گويند کافه ای که اجاره ای باشد محکوم به شکست است؛ نمی توانی برای دکور آن خرج کنی تا محيطی جذاب بسازی و مشتری جلب کنی، اگر هم از تو استقبال شد، صاحب ملک، به سرعت قيمت اجاره را دو چندان می کند که مجبور می شوی به جايی ديگر کوچ کنی و کسی…