تگ

محمود احمدی نژاد

رابطه احمدی نژاد و میرحسین در کتاب خاطرات احمدی نژاد

در یک اتاق کلاب‌هاوسی که به مناسبت آن‌چه رفع حصارها از کوچه اختر محل سکونت میرحسین موسوی بیان شده و با مدیریت فرید مدرسی در حال برگزاری بود، یکی از افرادی که به نظر می‌رسید نزدیک به محمود احمدی نژاد است خبر از انتشار خاطرات محمود احمدی نژاد…