تگ

محمدرضا عاملی تهرانی

سخنرانی محمدرضا عاملی تهرانی در حزب رستاخیز

محمدرضا عاملی تهرانی از بنیانگذاران حزب پان‌ایرانیست و از نظریه‌پردازان اصلی آن به شمار می‌رفت. او در کابینه جعفر شریف امامی، وزیر اطلاعات و جهانگردی و در کابینه ارتشبد غلامرضا ازهاری، وزیر آموزش و پرورش بود. یک جامعه‌ای ممکن است در…