تگ

پاسخ به تاریخ

پاسخ به تاریخ کتابی است که شامل خاطرات و نظریات محمدرضا شاه پهلوی، آخرین شاه ایران است. این کتاب به زبان فرانسه منتشر شده و پس از وقوع انقلاب نگاشته شده است. پس از آن به فارسی برگردانده شده است.

نسخه صوتی کتاب پاسخ به تاریخ را می‌توانید در کانال پیشخوان در یوتیوب بشنوید.

پهلوی، ایران و جنگ جهانی اول

با کمتر شدن نقش روحانیون در ایران، بروز جنگ جهانی اول همزمان شد. محمدرضاشاه پهلوی،‌ آخرین شاه پهلوی می‌گوید که بسیاری از افراد به جای توجه بیشتر به موضوع اخلاقی داشته باشند به مخالفت با حکومت مذهبی پرداختند و مارکسیست‌ها هم رو به یک…