تگ

شهباز

پرچم شیر و خورشید، ریشه‌های تاریخی و معنای واقعی آن

رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در پرچم هر کشوری نشانه‌ای از تاریخ و فرهنگ آن کشور به حساب می‌آید. در کشور ما ایران طی هزاران سال هر سلسله‌ای پرچم‌های مخصوص خودش را داشت هخامنشیان درفشی داشتند به نام شهباز که نقش عقاب یا شاهین روی آن قرار داشت.…